Lukáš Mešťan

Software engineer with a background in full-stack Web development & Open Source Enthusiast.


Tvorba amxx pluginu – ako detekovať stlačenú klávesu na strane klienta (tichá chôdza)

- 4 mins

Jazyk PAWN je embedovací (takmer) beztypový, ľahko použiteľný skriptovací jazyk. AMX Mod X používa funkcie pre spúštanie skriptov pre hry odvodené od série Half-Life pomocou záložného “virtuálneho stroja” a metamodu (v základe je napísaný v jazyku C, Metamod je napísaný v C ++). Skript musí byť kompilovaný za pomoci “kompilátora”, ktorý vytvára binárny súbor pre AMX Mod X. AMX Mod X distribuuje špeciálne upravený PAWN kompilátor.

Programovanie PAWN skriptov je relatívne jednoduché a nemá koncepty v iných jazykoch, ktoré nie sú potrebné pre všeobecné použitie, napríklad ukazovatele, vektory, štruktúry, triedy, alokácie atď.

O praktickom použití som začal písať môj prvý blog s pred takmer 10 rokov. Tu je jeho nezmenená verzia:


Vzhľadom k tomu, že chôdza je prevádzaná čisto na strane klienta, neexistuje žiadny jednoduchý spôsob ako zistit kedy hráč práve stlačil tlačítko. Klient posiela určité informácie na server, ktoré sa dajú detekovať, ide napríklad o pohyby vred a vzad. Tieto hodnoty sa nachádzajú v triede UserCmd.

Použitím modulu FAKEMETA si vytovríme novú funkciu s názvom USRCmdStart pomocou ktorej zachytíme hodnoty pohybu vpred a vzad (UC_ForwardMove a UC_SideMove). Pohyb dopredu sme zistili pomocou vypočítania hodnoty konštanty MAXSPEED, ktorú vynásobíme 0.52 (táto číslica je hodnota ktorá je premenlívá – nachádza sa medzi hodnotami cvar a jej názov je cl_movespeedkey).

zdrojový kód:

plugin_init()
register_forward(FM_CmdStart, "FMCmdStart");

public FMCmdStart(id, uc_handle, randseed){
  new Float:fmove, Float:smove;
  get_uc(uc_handle, UC_ForwardMove, fmove);
  get_uc(uc_handle, UC_SideMove, smove);

  new Float:maxspeed;
  pev(id, pev_maxspeed, maxspeed);
  new Float:walkspeed = (maxspeed * 0.52);
  fmove = floatabs(fmove);
  smove = floatabs(smove);

  if(fmove <= walkspeed && smove <= walkspeed && !(fmove == 0.0 && smove == 0.0)){
    client_print(id, print_center, "Ticha chodza");
  }else{
    client_print(id, print_center, "Rychla chodza");
  }
}

vysvetlenie jednotlivých častí zdrojového kódu:

plugin_init(){
  register_forward(USR_CmdStart, "USRCmdStart");
}

Príkazom plugin_init() si sinicializujeme získavanie hodnoty pohybu do predu pomocou funkcie register_forward().

public USRCmdStart(id, uc_handle, randseed){
  new Float:fmove, Float:smove;
  get_uc(uc_handle, UC_ForwardMove, fmove);
  get_uc(uc_handle, UC_SideMove, smove);

Vytvoríme si novú funkciu s názvom USRCmdStart, ktorá bude mať tri argumenty. Vytvoríme si premenné typu float a to fmove a smove. V ďaľšom kroku naplníme premenné fmove a smove hodnotami konštánt UC_ForwardMove pre pohyb dopredu a UC_SideMove pre pohyb do strán.

  new Float:maxspeed;
  pev(id, pev_maxspeed, maxspeed);
  new Float:walkspeed = (maxspeed * 0.52);
  fmove = floatabs(fmove);
  smove = floatabs(smove);

Vytvoríme si pomocné premenné maxspeed (pre získanie rýchlosti behu) a walkspeed (pre získanie hodnoty tichého pohybu). Pri inicializácii premennej walkspeed sme si ju rovno naplnili hodnotou násobku premennej maxspeed a 0.52. Pomocou funkcie pev() si nastavíme predvolené rýchlosť behu (pohybu užívateľa-hráča) na hodnotu maxspeed (čiže rýchlosť behu). Premenným fmove a smove priradíme absolutné hodnoty s typu premennej float.

  if(fmove <= walkspeed && smove <= walkspeed && !(fmove == 0.0 && smove == 0.0)){
    client_print(id, print_center, "Ticha chodza");
  }else{
    client_print(id, print_center, "Rychla chodza");
  }
}

V poslednom kroku nám len stačí porovnať hodnoty fmove a zároven smove s hodnotami walkspeed a zároven ak hodnoty premenných fmove a smove sú rôzne od 0.0 tak sa nám vykoná funkcia, ktorá vypíše danému klientovi správu Ticha chodza. Ak podmienka nieje splnená vypíše sa správa Rychla chodza.